×

Договор оферты

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг

Фізична особа-підприємець Лесняк Михайло Сергійович, надалі іменований як «Виконавець», що діє на підставі Виписки серії АГ № 463250 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, номер запису 2 072 000 0000 029572 від 10.09.2013 року, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі – «Замовників»), укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг (далі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

За цим Договором терміни та поняття вживаються в такому значенні:

Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та/або Основним Договором.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця, в соціальних мережах Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

Сайт Виконавця – офіційна веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою: / , яка є офіційним джерелом інформування потенційних Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом:
- отримання Виконавцем Акцепту (заяви про приєднання), яка генерується при реєстрації Замовника, шляхом його усного або письмового звернення;
- оплати (повної або часткової) послуг Виконавця.

Замовник – фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі, та оплатила вартість Послуг.

Виконавець – особа, яка належним чином зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до законодавства України та пропонує свої послуги необмеженому колу фізичних та юридичних осіб.

СторониЗамовник та Виконавець.

Інформаційно-телекомунікаційна система (ІТЛ) – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле.

Основний Договір – Договір про надання послуг, за яким Виконавець зобов'язується надавати Замовнику інформаційні та консультаційні послуги в сфері комерційної діяльності та управління зовнішньоекономічною діяльністю Замовника, і в сфері експортних продажів продукції та послуг Замовника (далі – Послуги), а Замовник зобов'язується приймати надані Послуги і оплачувати їх.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА

1.1. Даний Договір є публічним договором, що адресований необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, який вважається укладеним між Виконавцем та Замовником, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень Договору. Договір також вважається укладеним в письмовій формі, якщо Сторони домовились між собою, щодо всіх істотних умов за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

1.1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надавати Замовнику інформаційні та консультаційні послуги в сфері комерційної діяльності та управління зовнішньоекономічною діяльністю Замовника, і в сфері експортних продажів продукції та послуг Замовника (далі – Послуги), а Замовник зобов'язується приймати надані Послуги і оплачувати їх.

Послуги, що надаються Виконавцем за цим Договором, в т.ч., але не виключно, включають в себе:

  • аналіз ситуації і потреб Замовника, розробка плану подальших дій (діяльності), діагностика готовності компанії до міжнародної діяльності;
  • пошук оптимального рішення щодо виведення продукції Замовника на зовнішньоекономічні цільові ринки, яке може містити в собі в т.ч. наступні рішення:
  • а) Визначення і дослідження цільових ринків для продуктів Клієнта;
  • б) Розробка стратегії і плану виходу продукції Замовника на цільові ринки;
  • в) Брендування і розробка маркетингових матеріалів компанії Замовника під цільовий ринок;
  • г) Побудова дистрибуції на цільових ринках;
  • е) Консультування Замовника з метою виходу його продукції на цільові ринки;
  • ж) Навчання персоналу Замовника в форматі тренінгів або особистого коучингу (проведення персональних платних консультацій, покупка онлайн-продуктів OUTVED – в онлайн-воронці);
  • з) Продаж інформаційно-навчальних продуктів онлайн;
  • поетапну реалізацію Плану виведення продукції Замовника на зовнішньоекономічні цільові ринки (аутсорсинг або консалтинг).

1.1.2. Повне найменування та кількість необхідних Замовнику Послуг, форма і порядок виконання, терміни надання Послуг, крім цього Договору, також можуть визначатися Основним Договором.

1.1.3. У разі, якщо в процесі надання Послуг Виконавець надає консультацію з рекомендацією щодо необхідності залучення іноземних компаній для отримання маркетингових досліджень, брендингу, локалізації Продукції Замовника, а також відкриття представництв Замовника за кордоном – Замовник оплачує послуги таких компаній безпосередньо, на підставі відповідних договорів.

1.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та/або Основним Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику оплачені ним Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти дані Послуги та оплатити їх.

1.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та/або Основного Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов Публічної оферти даного Договору.

1.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг деталізовано на офіційному сайті Виконавця та/або в окремих пунктах Основного Договору.

1.5. Послуги за цим Договором надаються виключно та на умовах 100% передплати.

1.6. Замовник має право на отримання послуг за умови 100% передплати, а також, після отримання Виконавцем необхідних відомостей та даних, які знадобляться йому в процесі надання послуг.

1.7. Виконавець за цим Договором надає Послуги використовуючи мережу Інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу, або у спосіб погоджений Сторонами.

1.8. Місцем надання Послуг вважається попередньо узгоджена Сторонами адреса або інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС).

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах відповідно до цього Договору та/або Основного Договору протягом всього строку їх надання.

2.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг Послуг, що ним надаються.

2.1.3. Звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

2.1.4. Здійснювати замовлення на надання Послуг.

2.1.5. Контролювати (направляти запити і отримувати відповідь) надання Послуг у строки, встановлені цим Договором.

2.1.6. Використовувати отримані згідно Договору результати надання Послуг у своїй діяльності.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. При зверненні до Виконавця, надати йому необхідні документи, відомості та дані, які будуть використанні останнім для належного та своєчасного надання послуг, а також внести 100% передоплату за такі послуги.

2.2.2. Забезпечити Виконавця усією інформацією, необхідною для надання послуг за цим Договором.

2.2.3. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та/або Основного Договору.

2.2.4. Здійснювати оплату наданих Послуг у строки, визначені цим Договором.

2.2.5.Забезпечити конфіденційність отриманої від Виконавця комерційної (конфіденційної) інформації.

2.2.6. Забезпечувати Виконавця доступом до документації, необхідної для надання Послуг за цим Договором, а також наділяти його відповідними повноваженнями і правами, розумно необхідними для надання Послуг за Договором.

2.2.7. Виділити одного або декількох співробітників, відповідальних за надання Послуг за цим Договором.

2.2.8. Забезпечувати своєчасне надання відповідальними співробітниками необхідної інформації та матеріалів для надання Послуг, а також ефективну взаємодію персоналу Замовника з Виконавцем, або його співробітниками.

2.2.9. Узгоджувати з Виконавцем будь-які зміни, що стосуються Послуг, зазначених в п.п.1.1.1. цього Договору та/або в Основному Договорі.

2.2.10. Дотримуватися в повній мірі плану дій по отриманню/наданню Послуг за цим та/або Основним Договорами.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору та/або Основного Договору.

2.3.2. Використовувати адресу для листування та кореспонденції, електронну пошту, надану Замовником Виконавцю, для направлення інформаційних листів Замовнику.

2.3.3. Не розпочати та/або призупинити надання послуг у випадку порушення Замовником зобов’язань за цим Договором, в тому числі щодо надання необхідної інформації, немотивованої відмови від прийняття наданих Виконавцем послуг, порушення строків або порядку оплати послуг за цим Договоромта/або Основним Договором.

2.3.4. Самостійно визначати місце та час надання послуг у випадку не досягнення консенсусу.

2.3.5. Вимагати оплатити надані Послуги відповідно до умов даного Договору.

2.4. Виконавець зобов’язується:

2.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та/або Основного Договору.

2.4.2. Надавати Замовнику Послуги з урахуванням положень чинного міжнародного та українського законодавства.

2.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання Послуг.

2.4.4. Не змінювати вартість Послуг, що вже оплачені Замовником, а виключно на підставі додаткових угод до Основного договору.

2.4.5. Приймати до розгляду всі пропозиції Замовника, щодо покращення та якості надання Послуг.

2.4.6. Своєчасно, на висококваліфікованому рівні надати Замовнику Послуги, визначені у цьому Договорі та/або Основному Договорі, а також на офіційному сайті Виконавця.

2.4.7. Після закінчення або у випадку дострокового розірвання даного Договору передати Замовникові всі матеріали, документи, які були отримані від Замовника або ж створені в процесі виконання цього Договору, Основного договору та додаткових угод до нього в тому числі, але, не обмежуючись: вихідні матеріали, звіти, графічні елементи, вихідний текст, об'єктний код, вихідний код, формули, специфікації, конструкції хардвера (hardware), ділові та комерційні дані, ноу-хау, формули, процеси, розробки, ескізи, фотографії, плани, малюнки, технічні вимоги, зразки звітів, моделі, списки клієнтів, прайс-листи, дослідження, отримані дані, комп'ютерні програми, винаходи, ідеї тощо.

2.4.8. При створенні об'єкта інтелектуальної власності не використовувати без попередньої згоди Замовника будь-які об'єкти правової охорони, авторське (у тому числі виключне) право на такі об’єкти, що йому не належить. Умови використання прав інтелектуальної власності третіх осіб будуть узгоджуватися Сторонами у додаткових угодах до цього або Основного договору.

2.4.9. На вимогу Замовника інформувати про поточний стан надання послуг у терміни та способом, що визначенні за домовленістю Сторін (по телефону, факсу, за допомогою електронної пошти тощо).

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає послуги Замовнику на свій ризик та особисто. Одночасно, Виконавець має право залучити до надання послуг інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи. Залучення інших осіб (субпідрядників) до надання послуг повинно здійснюватися у повній відповідності з умовами цього Договору та/або Основного Договору.

3.2. Виконавець надає Замовникові два екземпляри підписаного Акту прийому-передачі наданих послуг протягом 2 (двох) робочих днів після закінчення надання послуг в цілому або закінчення виконання конкретного етапу згідно завдання.

3.3. Замовник зобов'язується підписати надані Виконавцем два екземпляри Акту прийому-передачі наданих послуг не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту надання їх оригіналів Замовникові Виконавцем і у вищезазначений строк надати один підписаний екземпляр Акту прийому-передачі наданих послуг Виконавцеві або надати у вищезазначений строк мотивовану письмову відмову від підписання цього Акту. У випадку ненадання у вищезазначений строк Виконавцеві підписаного Акту або мотивованої відмови, послуги будуть вважатися прийнятими, наданими належним чином і такими, що підлягають оплаті Замовником. У випадку мотивованої відмови Замовника Сторони в строк не пізніше 7 (сім) робочих днів з дати одержання Виконавцем мотивованої відмови Замовника підписують протокол, який містить перелік істотних недоліків і строки їх усунення. Виконавець зобов’язаний за власний рахунок усунути такі недоліки у погоджений із Замовником строк. Прийняття послуг та підписання відповідного Акту прийому-передачі наданих послуг Замовником здійснюється після усунення всіх недоліків.

3.4. Здача-приймання і оплата Послуг здійснюються поетапно та відповідно до умов цього Договору та/або в окремих пунктах Основного Договору. Надання Послуг онлайн здійснюється тільки на умовах попередньої оплати.

3.5. Початком надання Послуг по кожному з етапів вважається момент Акцепту Замовником всіх без винятку умов та положень цього Договору та отримання Виконавцем повної попередньої оплати за Послуги в розмірі, визначеному Виконавцем.

3.6. Надання послуг по кожному етапу завершується підписанням Акту здачі-приймання наданих Послуг, відповідно до умов цього Договору.

3.7. Сторони підтверджують, що під час виконання цього Договору, Основного договору та додаткових угод до нього, Виконавець діє як незалежний підрядник згідно з чинним цивільним законодавством України та в жодному разі не може розглядатись як найманий працівник Замовника або як його агент або представник.

3.8. Сторони погоджуються, що у зв’язку з цим Договором можлива (але не обов’язкова) передача Сторонами одна одній персональних даних своїх представників – суб’єктів персональних даних без цілей їх обробки та створення їх упорядкованої сукупності (бази персональних даних) отримуючою Стороною. При цьому представники Сторін за цим Договором надають безстрокову згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам) своїх персональних даних, що стали відомі Сторонам під час укладення та виконання даного Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, адміністративно-правових, податкових, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин між Сторонами, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства.

3.9. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

4. ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, які будуть створені в процесі виконання Виконавцем даного Договору, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

4.1.1. право на використання об'єкта інтелектуальної власності,

4.1.2. виключне право дозволяти використовувати об'єкт інтелектуальної власності,

4.1.3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,

4.1.4. а також інші права, які існують на сьогоднішній день або будуть існувати у майбутньому, належать Виконавцеві.

4.2. Виключне право на використання об’єкту інтелектуальної власності дозволяє Виконавцю використовувати його у будь-якій формі і будь-яким способом та без будь-яких умов.

4.3. Виключне право Виконавця на дозвіл чи заборону використання об’єкту інтелектуальної власності, який буде створено за цим Договором та/або Основним договором або додатковими угодами до нього, дає йому право дозволяти або забороняти:

4.3.1. відтворення об’єкту інтелектуальної власності;

4.3.2. публічну демонстрацію і публічний показ;

4.3.3. будь-яке повторне оприлюднення об’єкту інтелектуальної власності, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

4.3.4. переклади об’єкту інтелектуальної власності;

4.3.5. переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни об’єкту інтелектуальної власності;

4.3.6. включення об’єкту інтелектуальної власності як складової частини до інших об’єктів інтелектуальної власності;

4.3.7. відчуження об’єкту інтелектуальної власності будь-яким способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників об’єкту інтелектуальної власності;

4.3.8. відчуження будь-яким способом оригіналу або примірників об’єкту інтелектуальної власності;

4.3.9. імпорт, експорт примірників об’єкту інтелектуальної власності, та будь-які інші способи використання, які існують на сьогодні та ті, що існуватимуть в майбутньому.

4.4. Виключні майнові права Виконавця на об'єкти інтелектуальної власності, створені в процесі виконання ним цього Договору, Основного договору та додаткових угод, поширюються як на готовий об'єкт інтелектуальної власності, так і на матеріали, отримані в ході його розробки, породжувані ними аудіовізуальні відображення, незалежно від мови та форми вираження, включаючи вихідний текст і об'єктний код.

4.5. Спосіб і місце зазначення імені Замовника на об'єкті інтелектуальної власності залишається на розсуд Виконавця або іншого правовласника у випадку відступлення Виконавцем виключних прав. Виконавець, як правовласник, вправі використовувати знак охорони авторського права із зазначенням власного найменування.

4.6. Володіння Виконавцем виключними майновими правами зберігає свою чинність на весь термін дії авторського права на всіх територіях, включаючи інші держави.

4.7. Розроблені в ході реалізації цього Договору, Основного договору та додаткових угод Виконавцем ідеї, ноу-хау, методики й інша інформація можуть за письмовою згодою Виконавця будь-яким способом безстроково використовуватися Замовником у власній діяльності без будь-яких зобов'язань відносно Виконавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Сторони не несуть жодної відповідальності за упущену вигоду, пов'язану з порушенням зобов'язань за цим Договором та/або Основним договором.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за затримку у наданні послуг, за збільшення необхідного об’єму Послуг, що виникли в процесі надання послуг у зв’язку з діями третіх осіб та з обставинами, які Виконавець жодним чином не міг передбачити та вплинути на їх виникнення.

5.3. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Замовником п. 1.5. та п. 1.6. Договору, Виконавець звільняється від відповідальності за затримку надання послуг, при цьому строк надання Послуг збільшується на строк надання інформації Замовником.

5.4. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим Договором, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом мирних переговорів.

5.5. У разі неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стала їм відомою у зв'язку з Акцептом цього Договору та/або підписанням Основного договору та виконанням зобов'язань за ним, без попередньої згоди Сторін. Зобов'язання по конфіденційності, покладені на Сторони цим Договором, Основним договором та додатковими угодами до нього є дійсними протягом всього строку їх дії. «Політика конфіденційності» також викладена на офіційному сайті Виконавця, режим доступу до інтернет-сторінки: /privacy/

5.7. Для цілей цього Договору, Основного договору та додаткових угод, конфіденційною є інформація, яка знаходиться у володінні, користуванні та розпорядженні Замовника і передається Виконавцю в процесі виконання цього Договору, Основного договору та додаткових угод, з дотриманням такої процедури: Сторони попередньо узгоджують перелік інформації, якій буде присвоєно статус конфіденційної, після чого Сторонами підписується відповідний додаток до Основного договору, що містить в собі опис конфіденційної інформації, переданої Виконавцеві, кількість сторінок, якщо інформація викладена у вигляді документа, а також дату передачі такої інформації. Додаток з переліком конфіденційної інформації підписується уповноваженими представниками Сторін. Додатки підписуються в міру необхідності розкриття конфіденційної інформації протягом усього терміну дії Основного договору. Кількість таких додатків не обмежена. Сторони дійшли згоди що інформація, отримана Виконавцем від Замовника без дотримання зазначеної в цьому пункті процедури, не відноситься до конфіденційної інформації, і Виконавець не несе відповідальності за її розкриття.

5.8. Конфіденційна інформація не включає в себе інформацію, яка є загальновідомою на момент її розкриття Замовником Виконавцю, після її розкриття Замовником Виконавцю стає загальновідомою інакше, ніж з вини Виконавця, отримана Виконавцем від третьої особи без зобов'язань щодо кількісних обмежень поширення такої інформації, за умови, що Виконавець може підтвердити таке отримання, або поширена Виконавцем з письмового дозволу Замовника.

5.9. Виконавець має право розголошувати конфіденційну інформацію третім особам без отримання згоди Замовника, в тому обсязі, в якому того вимагає законодавство, суд відповідної юрисдикції, державні або контролюючі органи.

5.10. Сторони погоджуються, що інформація про надання Виконавцем будь-яких Послуг Замовнику в майбутньому не є конфіденційною інформацією, і Виконавець має право на свій розсуд використовувати таку інформацію без розкриття детального змісту і суті послуг, в т.ч. для використання в портфоліо.

5.11. Виконавець зобов'язується розкривати конфіденційну інформацію тільки тим своїм працівникам, радникам і консультантам, для яких знання зазначеної інформації необхідно в зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків, і зобов'язується вимагати від кожного з таких працівників, радників і консультантів, не поширювати і зберігати в таємниці отриману конфіденційну інформацію.

6. ФОРС МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, Основним договором та додатковими угодами при виникненні обставин непереборної сили, таких як: прийняття державними органами нормативно-правових актів, що суттєво перешкоджають виконанню цього Договору, Основного договору та додаткових угод, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, воєнні дії, масові захворювання (епідемії, епізоотії), обмеження перевезень, заборона торговельних операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, а також при виникненні інших подібних обставин, які не залежать від волі Сторін (надалі – «Форс-Мажорні Обставини»).

6.2. Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили, зобов‘язана повідомити про це іншу Сторону, протягом п’яти днів з дня настання таких обставин.

6.3. У випадках настання Форс-Мажорних Обставин строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, Основним договором та додаткових угод, подовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі Форс-Мажорні Обставини та/або їх наслідки.

6.4. Сторона, що посилається на дії Форс-Мажорних Обставин, на підтвердження такого впливу зобов'язана надати документ, виданий компетентним державним органом або відповідною Торгово-промисловою палатою або її відділенням.

6.5. Якщо Форс-мажорні обставини тривають більше 6 (шести) місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати цей Договір, повернувши іншій Стороні все майно чи грошові кошти, що були наперед отримані для виконання цього Договору до кінця строку його дії. При цьому жодна із Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Порядок врегулювання спорів

7.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, Основного договору та додаткових угод, врегульовуються шляхом переговорів.

7.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

7.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

7.1.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору, Основного договору та додаткових угод, застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.

7.2. Прикінцеві положення.

7.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, Основного договору та додаткових угод. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

7.2.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються Виконавцем, включаючи зміни щодо оплати відповідних Послуг.

7.2.3. Всі зміни до цього Договору, Основного договору та додаткових угод, публікуються на офіційному сайті Виконавця та можуть направлятися у вигляді листів на вказану адресу електронної пошти Замовника, зазначену в реєстраційних даних.

7.2.4. Всі зміни до даного Договору, Основного договору та додаткових угод, набувають чинності з моменту їх публікації на офіційному сайті Виконавця або направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в реєстраційних даних.

7.2.5. Замовники вважаються повідомленими про внесені до цього Договору, Основного договору та додаткових угод, зміни з моменту опублікування цих змін на офіційному сайті Виконавця або направлення їх на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в реєстраційних даних.

7.2.6. Внесені зміни до цього Договору, Основного договору та додаткових угод, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

7.2.7.В разі будь-яких змін: юридичного статусу, системи оподаткування, місцезнаходження та реєстрації, банківських або інших реквізитів, контактів відповідна Сторона зобов'язана письмово сповістити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) днів з моменту їх настання.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту прийняття Виконавцем Акцепту від Замовника та діє до надання Виконавцем Послуги відповідно до цього Договору.

8.2. Обидві сторони за взаємною згодою мають право у будь-який час розірвати цей Договір.

8.3. При розірванні цього Договору Виконавець зобов’язується повернути одержані від Замовника всі передані Замовником для надання Послуг матеріали та кошти у розмірі не наданих Послуг, які були оплачені Замовником, а Замовник зобов’язаний оплатити фактично надані Виконавцем Послуги, якщо такі не були оплачені. Розрахунки між сторонами здійснюються протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання угоди про розірвання Договору.

8.4.У випадку 100% оплати Послуги та отримання Замовником Онлайн-продукту, грошові кошти поверненню не підлягають. Правила повернення грошових коштів викладенні на офіційному сайті Виконавця, режим доступу до інтернет-сторінки: /refund_policy/

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

9.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору та/або Основного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договорів.

9.3. Після Акцепту умов Публічної оферти даного Договору всі попередні домовленості втрачають силу.

;