×

Договор оферты

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг

Фізична особа-підприємець Лесняк Михайло Сергійович, надалі іменований як «Виконавець», що діє на підставі Виписки серії АГ № 463250 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, номер запису 2 072 000 0000 029572 від 10.09.2013 року, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі – «Замовників»), укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг (далі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

За цим Договором терміни та поняття вживаються в такому значенні:

Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та додатковими угодами, які є його невід’ємною частиною.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця, в соціальних мережах Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

Cайт Виконавця – офіційна веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою: https://outved.pro/ , яка є офіційним джерелом інформування потенційних Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом:
— отримання Виконавцем Акцепту (заяви про приєднання), яка генерується при реєстрації Замовника, шляхом його усного або письмового звернення;
— 100% оплати послуг Виконавця.

Замовник – фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі та оплатила вартість Послуг.

Виконавець – особа, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України та пропонує свої послуги необмеженому колу фізичних та юридичних осіб.

СторониЗамовник та Виконавець.

Інформаційно-телекомунікаційна система (ІТЛ) – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА

1.1. Даний Договір є публічним договором, що адресований необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, який вважається укладеним між Виконавцем та Замовником, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень Договору та додаткових угод, що є його невід’ємною частиною. Договір також вважається укладеним в письмовій формі, якщо Сторони домовились між собою, щодо всіх істотних умов за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

1.1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати Замовнику інформаційні та консультаційні послуги в сфері комерційної діяльності та управління зовнішньоекономічною діяльністю Замовника, і в сфері експортних продажів продукції або послуг Замовника (далі — Послуги), а Замовник зобов’язується приймати надані Послуги і оплачувати їх.

Послуги, що надаються Виконавцем за цим Договором, в т.ч., але не виключно включають в себе:

 • аналіз ситуації і потреб Замовника та розробка плану подальших дій;
 • пошук оптимального рішення щодо виведення продукції Замовника на зовнішньоекономічні цільові ринки, яке може містити в собі в т.ч. наступні рішення:
 • а) Визначення і дослідження цільових ринків для продуктів Клієнта;
 • б) Розробка стратегії і плану виходу продукції Замовника на цільові ринки;
 • в) Брендування і розробка маркетингових матеріалів компанії Замовника під цільовий ринок;
 • г) Побудова дистрибуції на цільових ринках;
 • е) Консультування Замовника з метою виходу його продукції на цільові ринки;
 • ж) Навчання персоналу Замовника в форматі тренінгів або особистого коучингу;
 • з) Продаж інформаційно-навчальних продуктів онлайн
 • поетапну реалізацію Плану виведення продукції Замовника на зовнішньоекономічні цільові ринки (аутсорсинг або консалтинг).
 • 1.1.2. Повне найменування та кількість необхідних Замовнику Послуг, форма і порядок виконання, терміни надання визначаються у відповідному Додатку «План-графік надання Послуг» є невід’ємною частиною цього Договору.

1.1.3. У разі, якщо в процесі надання Послуг Виконавець надає консультацію з рекомендацією щодо необхідності залучення іноземних компаній для отримання маркетингових досліджень, брендингу, локалізації Продукції Замовника, а також відкриття представництв Замовника за кордоном — Замовник оплачує послуги таких компаній безпосередньо, на підставі відповідних договорів.

1.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та додатковими угодами, Виконавець зобов’язується надати Замовнику оплачені ним Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти дані Послуги.

1.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та додаткових угод. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та додаткових угод є Акцепт Замовником умов Публічної оферти даного Договору.

1.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг деталізовано в додаткових угодах до цього Договору.

1.5. Послуги надаються виключно та на умовах 100% передплати (вартість та об’єм послуг, які має право отримати Замовник, містяться в додаткових угодах до Договору).

1.6. Замовник має право на отримання послуг за умови 100% передплати, а також, після отримання Виконавцем необхідних відомостей та даних, які знадобляться йому в процесі надання послуг.

1.7. Виконавець надає Послуги, використовуючи мережу інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах відповідно до цього Договору та додаткових угод протягом всього строку їх надання.

2.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

2.1.3. Звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

2.1.4. Здійснювати замовлення на надання Послуг;

2.1.5. Контролювати (направляти запити і отримувати відповідь) надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;

2.1.6. Використовувати отримані згідно Договору результати надання Послуг у своїй діяльності;

2.1.7. Не підписувати Акт здачі-приймання наданих послуг, якщо такі Послуги не відповідають умовам цього Договору;

2.1.8. Залучати для надання Послуг за цим Договором субпідрядників за погодженням з Виконавцем, при цьому Виконавець не гарантує успішний вихід на цільові ринки в терміни, передбачені цим Договором, і в рамках узгодженої вартості Послуг, і не несе відповідальність за дії таких субпідрядників.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. При зверненні до Виконавця, надати йому необхідні документи, відомості та дані, які будуть використанні останнім для належного та своєчасного надання послуг, а також внести 100% передоплату за такі послуги.

2.2.2. Забезпечити Виконавця усією інформацією, необхідною для надання послуг за цим Договором.

2.2.3. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та додатковими угодами.

2.2.4. Здійснювати оплату наданих Послуг у строки, визначені Додатком «План-графік надання Послуг» до Договору.

2.2.5.Забезпечити конфіденційність отриманої від Виконавця комерційної (конфіденційної) інформації.

2.2.6. Забезпечувати Виконавця доступ до документації, необхідної для надання послуг за цим Договором, а також наділяти його відповідними повноваженнями і правами, розумно необхідними для надання послуг за Договором.

2.2.7. Виділити одного або декількох співробітників, відповідальних за надання Послуг за цим Договором згідно відповідного Додатку.

2.2.8. Забезпечувати силами відповідальних співробітників своєчасне надання необхідної інформації та матеріалів для надання послуг, і ефективну взаємодію персоналу Замовника з Виконавцем, або його співробітниками.

2.2.9. Узгоджувати з Виконавцем будь-які зміни, що стосуються Послуг, зазначених в п.п.1.1.1. цього Договору і Програми «План-графік надання Послуг»;

2.2.10.Дотримуватися в повній мірі плану дій, узгодженого в Додатках до цього Договору.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору та додаткових угод.

2.3.2. Використовувати адресу для листування та кореспонденції, електронну пошту, надану Замовником Виконавцю для направлення інформаційних листів Замовнику.

2.3.3. Не розпочати та/або призупинити надання послуг у випадку порушення Замовником зобов’язань щодо надання необхідної інформації, немотивованої відмови від приймання наданих Виконавцем послуг, порушення строків або порядку оплати послуг за цим Договором.

2.3.4. Самостійно визначати місце надання послуг у випадку не досягнення консенсусу.

2.3.5. Вимагати оплатити наданні послуги відповідно до умов даного Договору.

2.4. Виконавець зобов’язується:

2.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та додаткових угод.

2.4.2. Надавати Замовнику Послуги з урахуванням положень чинного міжнародного та українського законодавства.

2.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання Послуг.

2.4.4. Не змінювати вартість Послуг, що вже оплачені Замовником, а виключно, та на підставі додаткових угод.

2.4.5. Приймати до розгляду всі пропозиції Замовника, щодо покращення та якості надання Послуг.

2.4.6. Своєчасно, на висококваліфікованому рівні надати Замовнику послуги, визначені у відповідних додатках до Договору та зазначені у відповідних завданнях.

2.4.7. Після закінчення або у випадку дострокового розірвання даного Договору передати Замовникові всі матеріали, документи, які були отримані від Замовника або ж створені в процесі виконання цього Договору, в тому числі, але, не обмежуючись: вихідні матеріали, звіти, графічні елементи, вихідний текст, об’єктний код, вихідний код, формули, специфікації, конструкції хардвера (hardware), ділові та комерційні дані, ноу-хау, формули, процеси, розробки, ескізи, фотографії, плани, малюнки, технічні вимоги, зразки звітів, моделі, списки клієнтів, прайс-листи, дослідження, отримані дані, комп’ютерні програми, винаходи, ідеї тощо.

2.4.8. Не використовувати результати надання послуг за даним Договором, у тому числі, але не обмежуючись: об’єкти інтелектуальної власності, отримані (створені) при виконанні даного Договору, у власних цілях та/або у цілях третіх осіб;

2.4.9. При створенні об’єкта інтелектуальної власності не використовувати без попередньої письмової згоди Замовника будь-які об’єкти правової охорони, авторське (у тому числі виключне) право на які йому не належить. Умови використання прав інтелектуальної власності третіх осіб будуть узгоджуватися Сторонами у додаткових угодах до Договору.

2.4.10. На вимогу Замовника інформувати про поточний стан надання послуг у терміни та способом, встановлені Замовником (по телефону, факсу, за допомогою електронної пошти тощо).

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає послуги Замовнику на свій ризик та особисто. Одночасно, Виконавець має право залучити до надання послуг інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи. Залучення інших осіб (субпідрядників) до надання послуг повинно здійснюватися у повній відповідності з умовами цього Договору.

3.2. Виконавець надає Замовникові два екземпляри підписаного Акту прийому-передачі наданих послуг протягом 2 (двох) робочих днів після закінчення надання послуг в цілому або закінчення виконання конкретного етапу згідно завдання.

3.3. Замовник зобов’язується підписати надані Виконавцем два екземпляри Акту прийому-передачі наданих послуг не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту надання їх оригіналів Замовникові Виконавцем і у вищезазначений строк надати один підписаний екземпляр Акту прийому-передачі наданих послуг Виконавцеві або надати у вищезазначений строк письмову мотивовану відмову від підписання цього Акту. У випадку ненадання у вищезазначений строк Виконавцеві підписаного Акту або мотивованої відмови, послуги будуть вважатися прийнятими, наданими належним чином і такими, що підлягають оплаті Замовником. У випадку мотивованої відмови Замовника Сторони в строк не пізніше 7 (сім) робочих днів з дати одержання Виконавцем мотивованої відмови Замовника підписують протокол, який містить перелік істотних недоліків і строки їх усунення. Виконавець зобов’язаний за власний рахунок усунути такі недоліки у погоджений із Замовником строк. Прийняття послуг та підписання відповідного Акту прийому-передачі наданих послуг Замовником здійснюється після усунення всіх недоліків.

3.4. Здача-приймання і оплата Послуг здійснюються поетапно. Вартість етапів надання Послуг, їх порядок оплати вказані в Додатку «План-графік надання Послуг», який є невід’ємною частиною цього Договору. Надання послуг здійснюється тільки на умовах попередньої оплати.

3.5. Початком надання Послуг по кожному з етапів вважається момент скоєння всіх перерахованих подій:
● затвердження й підписання Сторонами всіх документів, передбачених відповідним етапом (для визначення початку надання Послуг по першому етапу — підписання Договору і Програми «План-графік надання Послуг». Перелік документів зазначено в Додатку «План-графік надання Послуг», який є невід’ємною частиною цього Договору;
● отримання Виконавцем повної попередньої оплати за Послуги по майбутнього етапу в розмірі, вказаному у відповідному Додатку «План-графік надання Послуг», який є невід’ємною частиною цього Договору.

3.6. Надання послуг по кожному етапу завершується підписанням Акту здачі-приймання наданих Послуг (далі — Акт).

3.6.1. Виконавець в день завершення надання Послуг по кожному з етапів повідомляє про це Замовника письмово (в тому числі поштою, факсимільним зв’язком, електронною поштою). Одночасно направляється, підготовлений і підписаний Виконавцем проект Акту.

3.6.2.У разі відсутності зауважень до наданих Виконавцем послуг Замовник зобов’язується підписати і направити Виконавцю Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання документів, передбачених підпунктом 3.6.1. договору. В цьому випадку Виконавець проставляє на Акті запис: «Зауважень від Замовника у визначений термін не надійшло».

3.6.3. У разі наявності зауважень до наданих Виконавцем послуг Замовник зобов’язується письмово повідомити про це Виконавця із зазначенням переліку таких зауважень протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання документів, передбачених підпунктом 3.6.1 цього Договору.

3.6.4. Якщо зазначені в зауваженнях Замовника обставини мають місце, Виконавець усуває недоліки в наданих послугах в додатково обумовлені Сторонами терміни. Після усунення недоліків здача-приймання наданих Послуг здійснюється в порядку, передбаченому підпунктами 3.6.1. та 3.6.2. цього Договору та відповідного Додатку «План-графік надання Послуг» і цього Договору.

3.6.5. Замовник зобов’язується розглянути таке мотивоване заперечення протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання і направити Виконавцю підписаний Замовником Акт або Відмова в підписанні Акту.

3.6.6. У разі порушення будь-якого із зобов’язань, встановлених в підпунктах 3.6.2, 3.6.3., 3.6.5. цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла протягом затримки прийняття Послуг, від вартості Договору за кожен день прострочення . Пеня нараховується за весь період прострочення. Пеня нараховується за весь період прострочення.

3.7. Замовник здійснює попередню 100% (сто відсотків) оплату вартості за кожен етап надання Послуг, зазначений в Додатку «План-графік надання Послуг» до цього Договору, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури за кожним з етапів.

3.8. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Виконавця.

3.9. Сторони підтверджують, що під час виконання цього Договору Виконавець діє як незалежний підрядник згідно з чинним цивільним законодавством України та в жодному разі не може розглядатись як найманий працівник Замовника або як його агент або представник.

3.10. Протягом усього терміну надання послуг знаходитися на зв’язку та відповідати на телефонні дзвінки Виконавця. У разі, якщо Виконавець не може зв’язатися з Замовником понад 3 (трьох) робочих днів, то до останнього можуть бути застосовані санкції, визначені в п.5.4. Договору.

3.11. Сторони погоджуються, що у зв’язку з цим Договором можлива (але не обов’язкова)
передача Сторонами одна одній персональних даних своїх представників – суб’єктів персональних даних без цілей їх обробки та створення їх упорядкованої сукупності (бази персональних даних) отримуючою Стороною. При цьому представники Сторін – фізичні особи, що власноруч підписують цей Договір, надають Сторонам безстрокову згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам) своїх персональних даних, що стали відомі Сторонам під час укладення та виконання даного Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, адміністративно-правових, податкових, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин між Сторонами, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства; такі представники

3.12. Сторони повідомлені про свої права, мету обробки та осіб, яким ці дані можуть передаватися, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; такі представники забороняють повідомляти їх про включення їх персональних даних до бази персональних даних (включаючи її призначення, найменування, місцезнаходження володільця та розпорядника, умови надання доступу до неї), а також про передачу їх персональних даних третій особі, зміну чи знищення їхніх персональних даних або обмеження доступу до них.

3.13. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту
персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

4. ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які будуть створені в процесі виконання Виконавцем даного Договору, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

4.1.1. право на використання об’єкта інтелектуальної власності,

4.1.2. виключне право дозволяти використовувати об’єкт інтелектуальної власності,

4.1.3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,

4.1.4. а також інші права, які існують на сьогоднішній день або будуть існувати у майбутньому, належать Замовникові.

4.2. Виключне право на використання об’єкту інтелектуальної власності дозволяє Замовнику використовувати його у будь-якій формі і будь-яким способом та без будь-яких умов.

4.3. Виключне право Замовника на дозвіл чи заборону використання об’єкту інтелектуальної власності, який буде створено за цим Договором, дає йому право дозволяти або забороняти:

4.3.1. відтворення об’єкту інтелектуальної власності;

4.3.2. публічну демонстрацію і публічний показ;

4.3.3. будь-яке повторне оприлюднення об’єкту інтелектуальної власності, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

4.3.4. переклади об’єкту інтелектуальної власності;

4.3.5. переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни об’єкту інтелектуальної власності;

4.3.6. включення об’єкту інтелектуальної власності як складової частини до інших об’єктів інтелектуальної власності;

4.3.7. відчуження об’єкту інтелектуальної власності будь-яким способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників об’єкту інтелектуальної власності;

4.3.8. відчуження будь-яким способом оригіналу або примірників об’єкту інтелектуальної власності;

4.3.9. імпорт, експорт примірників об’єкту інтелектуальної власності, та будь-які інші способи використання, які існують на сьогодні та ті, що існуватимуть в майбутньому.

4.4. Виключні майнові права Замовника на об’єкти інтелектуальної власності, створені в процесі виконання Виконавцем даного Договору, поширюються як на готовий об’єкт інтелектуальної власності, так і на матеріали, отримані в ході його розробки, породжувані ними аудіовізуальні відображення, незалежно від мови та форми вираження, включаючи вихідний текст і об’єктний код.

4.5. Спосіб і місце зазначення імені Виконавця на об’єкті інтелектуальної власності залишається на розсуд Замовника або іншого правовласника у випадку відступлення Замовником виключних прав. Замовник, як правовласник, вправі використовувати знак охорони авторського права із зазначенням власного найменування.

4.6. Авторська винагорода за використання об’єктів інтелектуальної власності (результатів роботи) та передачу виключних майнових прав автора на них Замовнику врахована в розмірі оплати послуг.

4.7. Володіння Замовником виключними майновими правами зберігає свою чинність на весь термін дії авторського права на всіх територіях, включаючи інші держави.

4.8. Розроблені в ході реалізації даного Договору Виконавцем ідеї, ноу-хау, методики й інша інформація можуть будь-яким способом безстроково використовуватися Замовником у власній діяльності без будь-яких зобов’язань відносно Виконавця.

4.9. Виконавець гарантує, що послуги, які надаються Замовникові, не порушують авторських і патентних прав, комерційних таємниць та інших прав третіх осіб, а у разі порушення таких прав, зобов’язується власними силами та/або за власний рахунок вирішувати усі претензії та позови таких третіх осіб.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Сторони не несуть жодної відповідальності за упущену вигоду, пов’язану з порушенням зобов’язань за цим Договором.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за затримку у наданні послуг, за збільшення необхідного об’єму послуг, що виникли в процесі надання послуг у зв’язку з діями третіх осіб та з обставинами, які Виконавець жодним чином не міг передбачити та вплинути на їх виникнення.

5.3. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Замовником п. 1.5. та п. 1.6. Договору, Виконавець звільняється від відповідальності за затримку надання послуг, при цьому строк надання послуг, визначений у відповідному Додатку до Договору, збільшується на строк надання інформації Замовником.

5.4. У разі порушення Замовником умов п. 1.5., п. 1.6., п. 2.2.2. Договору, до нього на вимогу Виконавця можуть бути застосовані санкції у вигляді штрафу, який обраховується за наступною формулою:
Ш = (В / К) х 10% х Д, де
Ш — розмір штрафу;
В – вартість послуг визначена відповідним Додатком до Договору;
К — строк надання послуг за відповідним Додатком до Договору.
Д — кількість днів затримки в наданні інформації або невиходу на зв’язок з Виконавцем.
При порушенні п. 1.6. санкції починають нараховуватися з наступного робочого дня, після спливу строку для надання інформації.
При порушенні п. 2.2.2. санкції починають нараховуватися з першого робочого дня, коли не вдалося вийти на зв’язок із Замовником.
У будь-якому разі розмір штрафу, визначеного згідно цього пункту, в сумі не може перевищувати 20 % вартості послуг визначеної відповідним Додатком до Договору.

5.5. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим Договором, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів.

5.6. У разі неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Сторони зобов’язуються не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стала їм відомою у зв’язку з підписанням цього Договору та виконанням зобов’язань за ним без попередньої письмової згоди другої Сторони. Зобов’язання по конфіденційності, покладені на Сторони цим Договором є дійсними протягом всього строку дії Договору та протягом 10 (десяти) років після розірвання/припинення терміну його дії. Не вважається порушенням положень цього розділу Договору, надання інформації третім особам, для реалізації цього Договору.

5.8. Під конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація, представлена Виконавцеві Замовником документально (у паперовій, електронній або усній формі), включаючи, але не обмежуючись цим: наукові, ділові та комерційні дані, ноу-хау, формули, процеси, розробки, ескізи, фотографії, плани, малюнки, технічні вимоги, зразки звітів, моделі, списки клієнтів, прайс-листи, дослідження, отримані дані, комп’ютерні програми, винаходи, ідеї, а також будь-яка інша інформація, що надається в рамках даного Договору; інформація, що міститься у даному Договорі та інформація про укладання та існування даного Договору.

5.9. Виконавець зобов’язується на вимогу Замовника, зокрема у випадку розірвання цього Договору або закінчення строку його дії, повернути та/або знищити усі передані йому документацію, програми, дані, вихідні коди програм, результати (протоколи) тестування з усіх носіїв інформації.

5.10. Інформація не буде вважатися конфіденційною та Виконавець не буде мати зобов’язань стосовно такої інформації, якщо вона відповідає хоча б одній із таких умов:
— вже була відома Виконавцеві до укладання Договору;
— отримана легально від третьої особи поза зв’язком з цим Договором;
— розкрита публічно самим Замовником;
— розкрита за обґрунтованою письмовою вимогою державного органу, повноваження якого щодо отримання такої інформації, визначені чинним законодавством України;

6. ФОРС МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором при виникненні обставин непереборної сили, таких як: прийняття державними органами нормативно-правових актів, що суттєво перешкоджають виконанню

6.2. Договору, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, воєнні дії, масові захворювання (епідемії, епізоотії), обмеження перевезень, заборона торговельних операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, а також при виникненні інших подібних обставин, які не залежать від волі Сторін (надалі – «Форс-Мажорні Обставини»).

6.3. Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили, зобов‘язана повідомити про це іншу Сторону, протягом п’яти днів з дня настання таких обставин.

6.4. У випадках настання Форс-Мажорних Обставин строк виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором подовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі Форс-Мажорні Обставини та/або їх наслідки.

6.5. Сторона, що посилається на дії Форс-Мажорних Обставин, на підтвердження такого впливу зобов’язана надати документ, виданий компетентним державним органом або відповідною торгово-промисловою палатою або її відділенням.

6.6. Якщо Форс-мажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати цей Договір, повернувши іншій Стороні все майно чи грошові кошти, що були наперед отримані для виконання цього Договору до кінця строку його дії. При цьому жодна із Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Порядок врегулювання спорів

7.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Додаткових угод, врегульовуються шляхом переговорів.

7.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

7.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

7.1.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та Правил тимчасового проживання, застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.

7.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

7.2.1. Приймаючи умови цього Договору та додаткових угод, Замовник не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Замовнику сплачені останнім кошти.

7.2.2. Відповідальність Виконавця перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплачених Замовником.

7.3. Прикінцеві положення.

7.3.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

7.3.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються Виконавцем, включаючи зміни щодо оплати відповідних Послуг.

7.3.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та можуть направлятися у вигляді листів на вказану адресу електронної пошти Замовника, зазначену в реєстраційних даних.

7.3.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через місяць з моменту їх публікації на Сайті Виконавця та направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в реєстраційних даних.

7.3.5. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця або направлення їх на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в реєстраційних даних.

7.3.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

7.3.7.В разі будь-яких змін: юридичного статусу, системи оподаткування, місцезнаходження та реєстрації, банківських або інших реквізитів, контактів відповідна Сторона зобов’язана письмово сповістити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) днів з моменту їх настання. У випадку несвоєчасного повідомлення винна Сторона відшкодовує всі збитки, понесені іншою Стороною у зв’язку з таким несвоєчасним повідомленням.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту прийняття Виконавцем акцепту від Замовника та діє до надання Виконавцем послуги відповідно до цього Договору та додаткових угод до нього.

8.2. Обидві сторони за обопільною згодою мають право у будь-який час розірвати цей Договір, письмово (рекомендованим листом) попередивши іншу Сторону за 14 (чотирнадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання. Моментом повідомлення прийнято вважати дату одержання листа будь-якої із Сторін.

8.3. При розірванні (незалежно від підстав) Виконавець зобов’язується повернути одержані від Замовника всі передані Замовником для надання послуг матеріали та кошти у розмірі не наданих послуг, які були оплачені Замовником, а Замовник зобов’язаний оплатити фактично надані послуги, якщо такі не були оплачені. Розрахунки між сторонами здійснюються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання угоди про розірвання Договору.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

9.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

9.3. Після Акцепту умов Публічної оферти даного Договору та додаткових угод всі попередні домовленості втрачають силу.

 

Виконавець:
ФОП Лесняк Михайло Сергийович

Представьте, уже через 3 месяца вы сможете стартовать экспортные продажи и заключить первые международные контракты!

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ИНТЕНСИВА
и узнать как это возможно!